Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "栽" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

栽培zai1pei2to train
栽植zai1zhi2to plant
移栽yi2zi2
栽种zai1zhong4to plant
zai1to grow
盆栽pen2zai1growing plants in pots
栽赃zai1zang1to frame sb (by planting sth on them)
栽子zai1zi5seedling
倒栽葱dao4zai1cong1to fall headlong
葡萄栽培pu2tao2zai1pei2viniculture
栽下zai1xia4to plant
栽跟头zai1gen1tou5to fall head over heels
重栽zhong4zai1replanting
Found 73 Results.    1 2 3 4 5 6 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.