Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "朱" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

zhu1cinnabar
朱丽叶zhu1li2ye4zhu1li4ye4Juliet or Juliette (name)
朱尔典zhu1er3dian3Jordan
朱安zhu1an1Juhan
朱熹zhu1xi1Zhu Xi or Chu Hsi (1130-1200), also known as Master Zhu 朱子, Song dynasty Confucian writer and propagandist, founder of neo-Confucianism
朱丽zhu1li2Julie
朱莉zhu1li4Jolie
朱子zhu1zi5Master Zhu, another name for Zhu Xi 朱熹
朱元璋zhu1yuan2zhang1Zhu Yuanzhang, personal name of first Ming dynasty emperor Hongwu 洪武[Hong2 Wu3]
朱尔zhu1er3Jull
朱砂zhu1sha1cinnabar
朱伯zhu1bo2Zuber
朱克zhu1ke4Zuker
Found 191 Results.    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.